Басқарма туралы ереже

Алматы қаласы әкімдігінің

2015 жылғы «30»___01____№_1/52

қаулысымен бекітілді

 

 

«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесітуралы

ЕРЕЖЕ

 

1. Жалпы ережелер

1..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Алматы қаласында мемлекеттік сәулет-құрылысбақылау, лицензиялау және аттестаттаусаласындабасшылықтыжүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

2..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және Заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі коммуналдық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес оған уәкілеттік берілген болса, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуға құқығы бар.

6..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамамен белгіленген тәртіпте «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орналасқан жері: 050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 85.

9..Басқарманың толық атауы:

мемлекеттік тілде – «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде – Коммунальное государственное учреждение«Управлениегосударственного архитектурно-строительного контроля города Алматы».

10..Осы Ереже «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

11..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру тек жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

12..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 

2. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары және міндеттері

 

13. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына сәйкес «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің миссиясы белгіленді - Алматы қаласында сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауды және қадағалауды лицензиялауды, аттестациялауды жүзеге асырады.

14. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің міндеттері Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына сәйкес белгіленген:

1).ведомстволық бағынысты аумақта мемлекеттік сәулет, қала құрылысы және құрылыс саясатын жүргізу;

2).салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілеген тәртіппен жүргізу;

3) мемлекеттік сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін дамыту бойынша ұсыныстарын қалыптастыру;

4) қала құрылысы тәртібінің, аумақтық құрылыс Ережелерінің сақталуына, ғимараттар қасбеттерінің және дайындалған жобалау құжаттамасының сапасын бақылау;

5).өз құзыреті шегінде Алматы қаласының аумағында Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасы талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;

6) жергілікті мемлекеттік басқарудың мүдделері үшін жергілікті атқарушы органға Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

15..«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің функциялары Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» кодексіне, Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 1999 жылғы 23 шілдедегі «Мемлекеттік қызмет туралы», 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы», 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», 2011 жылғы 6 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Заңдарына сәйкес белгіленген:

1).объектілер құрылысының сапасына мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыру, осы объектілерде сәулет-қала құрылысы тәртібін бұзушыларға Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген әкімшілік ықпал ету шараларын қолдану;

2).сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы лицензиялауды жүзеге асыру;

3).сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы белгіленген заңнама нормаларын, мемлекеттік нормативтік талаптарды, шарттар мен шектеулерді жол берілген бұзушылықтар мен ауытқуларға байланысты бұзушыларға көзделген заңнамалық шараларды қолдану туралы шешімдер қабылдау;

4).сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптама жұмыстарын және инжинирингтік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру құқығына сарапшыларды аттестаттау;

5) объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге үміткер заңды тұлғаларды аккредиттеу;

6) объектілерді тексеру барысында:

бекiтiлген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасының, жобалар сараптамасының оң қорытындысының, сондай-ақ мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы жіберілетін хабарламаның болуын;

хабарламада көрсетілген деректердің анықтығын;

лицензияланатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметiнiң тиiстi түрлерiн жүзеге асыру құқығына лицензияның болуын;

орындалған (орындалатын) құрылыс-монтаж жұмыстарының, қолданылатын құрылыс материалдары (бұйымдары, конструкциялары) мен жабдықтардың бекiтiлген жобалау шешiмдерiне және мемлекеттiк (мемлекетаралық), оның iшiнде тiрек және қоршау конструкцияларының берiктiгін, орнықтылығын, сенiмдiлiгiн және ғимараттарды (құрылыстарды) пайдалану сапасын қамтамасыз ету жөнiндегi нормативтерге сәйкестiгiн;

мердiгердiң (бас мердiгердiң) құрылыс сапасын өзiндiк өндiрiстiк бақылаудың барлық түрлерi мен нысандарын (кiру, операциялық, қабылдау, зертханалық, геодезиялық және тағы басқа) ұйымдастырылуын және жүзеге асырылуын;

орындау құжаттамаларының уақтылы және дұрыс ресiмделуiн;

мемлекеттiк қабылдау және қабылдау комиссиялары пайдалануға қабылдауы тиіс объектiлер құрылысы кезiнде тапсырыс берушiнiң (меншiк иесiнiң) техникалық қадағалауды ұйымдастыруын және жүзеге асыруын;

мемлекеттiк қабылдау және қабылдау комиссиялары пайдалануға қабылдауы тиіс объектілердің құрылысы кезінде тапсырыс берушінің (меншік иесінің) авторлық қадағалауды ұйымдастыруын;

сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында техникалық және авторлық қадағалаудың мемлекеттік нормативтерімен белгіленген техникалық және авторлық қадағалауларды (инжинирингтік қызметтер көрсетуді) жүзеге асыру тәртібінің сақталуын белгілейді;

7) инспекция:

тапсырыс беруші (құрылыс жүргізушіде) оның осы жер учаскесіне тиісті құқығын растайтын құжаттары және оның мердігермен (бас мердігермен) шартының болуына;

құрылысқа қатысушылардың атқарушылық техникалық құжаттаманы, соның ішінде оны бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізу кезінде уақтылы рәсімдеуіне және жүргізуіне;

қолданылатын құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының, орнатылатын жабдықтың сапасына, тиісті сертификаттардың болуына;

орындалған (орындалатын) құрылыс-монтаждау жұмыстарының, қолданылатын құрылыс материалдары (бұйымдар, конструкциялар) мен жабдықтардың бекітілген жобалау шешімдеріне және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерге, оның ішінде тірек және қоршау конструкцияларының және ғимараттарды (құрылыстарды) пайдалану сапасының беріктігін, орнықтылығын, сенімділігін қамтамасыз ету жөніндегі нормативтерге сәйкестігіне;

техникалық және авторлық қадағалаумен бірге құрылыстың ұйымдастырылуына және жүзеге асырылуына;

8) салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілердің мониторингі және салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендердің сапасын бақылау;

9) заңнамамен белгіленген тәртіпте қабылдау және мемлекеттік қабылдау комиссияларының жұмыстарына қатысу;

10) түзетілмейтін бұзушылықтарға жол берген, не жол берілген бұзушылықтарды белгіленген нормативтік мерзімде түзетпеген заңды және лауазымды тұлғаларға қатысты заңнамамен белгіленген шараларды қолдану жүктеледі;

11) лицензия және лицензияға қосымша берген кезде өтініш берушінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау;

12) лицензиялық бақылауды жүзеге асыру, оның ішінде тексерудің нәтижесі бойынша лицензиялау нормаларын бұзушыларға тиісті шаралар қолдану;

13) сараптама жұмыстарын және инжинирингтік қызметтерді электрондық тестілеудіжүзеге асырушы сарапшыларды аттестаттау жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу;

14) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы сарапшыларды аттестаттау;

15) қоғамның мемлекеттік қызметке және мемлекетке, оның институттарына деген сенiмін арттыру және нығайтуға;

16) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларының сақталуын жүргізу;

17) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

18) азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастыру;

19) сәулет-құрылыс қызметі мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;

20) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Заңымен қарастырылған сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласында Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарынын сақталуына пәніне, сондай-ақ құрылыс-монтаждау жұмыстары өндірісін бастау туралы

хабарламада көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын белгілеу бойынша тексерудің барлық түрлерін жүзеге асыру;

21) Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

16. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз құзыреті шегінде жүктелген міндеттерге сәйкес мыналарға құқылы:

1) Алматы қаласының барлық мемлекеттік органдарынан және басқа да мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты сұрауға және алуға;

2) техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асырушы тұлғалардан осы құрылыс жөніндегі қажетті жобалау және орындау техникалық құжаттамасымен танысу үшін, сондай-ақ тиісті жобалардың сараптама қорытындысын сұрату және алу;

3) «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша әкімдік қаулысының, әкімнің шешімдері мен өкімдерінің және мәслихат шешімдерінің жобаларын бекітілген тәртіпте енгізуге;

4) Алматы қаласының әкіміне «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстар енгізуге;

5) салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз бару және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарын жедел тексеру жүргізу;

6) құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізіле басталғаны туралы хабарлама алынған кезден бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей объектілер мен кешендерге баруға;

7) салынып жатқан объектілер құрылғыларының және қолданылатын құрылыс материалдарының, бұйымдар мен құрылғылардың жоба және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтер талаптарына сәйкестігіне зертханалық сынақтар жүргізу үшін тәуелсіз зертханаларды тарту;

8) мемлекеттік нормативтерді бұзуға және (немесе) бекітілген жобалардан (жобалық шешімдерден) ауытқуға жол берілгендігі анықталған жағдайда жол берілген бұзушылықтарды тапсырыс берушінің (құрылыс жүргізушінің) және (немесе) мердігерлік құрылыс-монтаж ұйымының (кәсіпорнының) белгіленген мерзімде жоюы туралы ұйғарым шығару;

9) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы белгіленген заңнама нормаларын, мемлекеттік нормативтік талаптарды, шарттар мен шектеулерді жол берілген бұзушылықтар мен ауытқуларға байланысты бұзушыларға көзделген заңнамалық шараларды қолдану туралы шешімдер қабылдау;

10) мемлекеттік стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкес келмейтін құрылыс материалдарына, бұйымдарына, құрылғылар мен жабдықтарды қолдануға тыйым салады;

11) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында мемлекеттік нормативтерді бұзу және (немесе) бекітілген жобалық құжаттамалар (жобалық шешімдер) және (немесе) заңнамалардан ауытқулар болған кезде ұйғарым беру жолымен құрылыс-монтаждау жұмыстарын тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды;

12) қолданыстағы заңнама нормаларын сақтау бөлігіндегі мемлекет мүдделерін қорғау үшін сот органдарына шағымдану;

13) талап-тілек қызметін жүзеге асыру;

14) гендерлік саясат мәселелерін әзірлеуге қатысу;

15) өз қызметінің барлық мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу;

16) қолданыстағы заңнамаларға сәйкес өзге де құқықтарын жүзеге асыру.

«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі құрылған мемлекеттік мекеме мақсаттарына жауап бермейтін «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» қызметімен айналысуға құқы жоқ.

 

3. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметін ұйымдастыру

 

17. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және өзінің функцияларын жүзеге асыруға дербес жауап беретін басшы жүзеге асырады.

18. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысын Алматы қаласының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

19. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Алматы қаласының Бас мемлекеттік құрылыс инспекторы болып табылады.

20. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасарлары бар, оларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқарма басшысы қызметке тағайындайды және қызметтен босатады және Алматы қаласының Бас мемлекеттік құрылыс инспекторының орынбасарлары болып табылады.

21. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің штат қызметкерлері, олардың лауазымдық

міндеттеріне жедел тексеру және құрылыс барысына және сапасына бақылауды жүзеге асыру кіретін Алматы қаласының мемлекеттік құрылыс инспекторлары болып табылады.

22. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының өкілеттіктері:

1) «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүддесін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда және шегіне барлық ұйымдарда білдіреді;

2) «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүддесін білдіруге сенімхат береді;

3) «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің іссапарлар, тағылымдамалар, қызметкерлерді қазақстандық және шет елдік орталықтарда және қызметкерлерді қайта дайындау және біліктілігін арттырудың өзге де түрлері бойынша оқытудың тәртібі мен жоспарын бекітеді;

4) «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің банк шоттарын ашады;

5) «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

6) «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

7) «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерінің өкілеттігін белгілейді;

8) «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін көтермелеу туралы шешім қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады;

9) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы шараларды қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды қабылдау үшін жеке жауап береді;

10) лицензияға және оның қосымшаларына, сондай-ақ онымен байланысты басқа да құжаттарға қол қояды;

11) оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Ережемен жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

23. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзінің орынбасарларының өкілеттіктерін белгілейді.

24. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Ережемен белгіленген өз құзыретіне сәйкес дара басшылық ұстанымымен әрекет етеді және «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметінің мәселелерін дербес шешеді.

25. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің атынан «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдарға және басқа да мемлекеттік мекемелерге жолданатын құжаттарға Басқарма басшысы, ал ол жоқ болған жағдайда – оның міндетін атқарушы тұлға қол қояды.

26. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы, оның орынбасарлары және қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға міндетті және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңын сақтамағаны үшін жеке жауап береді.

 

4. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасыкоммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүлкі

 

27. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің оралымды басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

«Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен қалыптастырылады.

28. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

29. Егер заңнамамен өзгеше белгіленбесе «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

5. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасыкоммуналдық мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату

30. «Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінқайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.